Åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven

Innledning

Åpenhetsloven trådte i kraft i Norge den 1. juli 2022, og satte nye krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeden.

Den omfatter alle større norske selskaper, og innebærer en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger knyttet til risiko for menneskerettighetsbrudd i leverandørkjeden og rapportere på risikoforhold og hvordan disse håndteres.

 

Virksomheten

Grønn Industri AS eies av det svenske aktiebolaget Econova AB med 90,143 % og Ulf Jaksland med 9,857 %.

 Selskapet har som virksomhetsområde:

«Selskapets virksomhet er handel og agentur og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.»

 Grønn Industri AS omfattes av regelverket i åpenhetsloven, og ser på det som viktig å drive i samsvar med åpenhetsloven for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. I tillegg er det et ønske om å drive transparent, gjennom å sikre tilgang til informasjon rundt driften av virksomhet, og hvordan selskapet håndterer funn av negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår.

 Det er virksomhetens styre som har det øverste ansvaret for at selskapet driver i samsvar med gjeldende lovgivning, og som vedtar foretakets organisering og retningslinjer, samt kartlegging og risikovurderingsprosesser i henhold til lovgivning. Det er administrerende direktør som har det overordnede administrative ansvaret for at lover og retningslinjer overholdes. I tillegg benytter selskapet seg av ekstern rådgivning, for å sikre at arbeidet er i samsvar med lovgivning.

Kartlegging og aktsomhetsvurdering

Selskapet har gjennomført en kartlegging og aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven § 5. Med dette som bakgrunn har selskapet vurdert den spesifikke risikovurderingen opp imot selskapets bransje og virksomhetsområde, hvor også geografisk område er hensyntatt.

 Denne vurderingen er gjenstand for et utgangspunkt hvor sannsynlighet og konsekvensene for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår, utgjør grunnlag for prioriteringene ved utvelgelse av oppfølging av leverandører og forretningsforbindelser.

I selskapets leverandør- og forretningsforbindelsesledd er de fleste selskapene tilhørende i Norge. Norge og EU har generelt en lav risikoprofil i forhold til brudd på menneskerettigheter/anstendige arbeidsvilkår, men også enkelte bransjer I Norge har en forhøyet risikoprofil enten direkte eller indirekte. Dette gjelder blant annet selskaper knyttet til transportnæringen og renhold, som er bransjer som Grønn Industri AS kjøper tjenester fra. I disse bransjene er det funnet brudd på blant annet retten til rettferdige lønninger, retten til å kunne fagorganisere seg, retten til trygge arbeidsforhold, og retten til overholdelse av arbeidstidsbestemmelsene.

 Grønn Industri AS har i tillegg leverandører som har hovedsetet i Kina. Flere land i Asia, har en forhøyet risikoprofil for brudd på både menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Dette gjelder avvik i forhold til retten til fri fagorganisering, trygge arbeidsforhold, rettferdige lønninger og forholdet mellom arbeid- og hviletid. I tillegg er det i flere asiatiske land funn av brudd på ILOs kjernekonvensjon om barnearbeid og tvangsarbeid.

 Styret og ledelse i Grønn Industri AS har valgt å ha tett oppfølging overfor selskaper som har en forhøyet risiko på grunn av geografisk plassering eller bransjemessig tilknytning. I forhold til selskapets kinesiske leverandører innebærer dette blant annet at virksomheten har besøkt leverandørenes lokasjon i Kina, og at foretaket har en tett og kontinuerlig dialog med leverandørene det gjelder.

Resultater og tiltak

Grønn Industri AS har foreløpig ikke avdekket avvik av betydning i leverandørkjeden, men flere leverandører og forretningsforbindelser har ikke ferdigstilt aktsomhetsvurderinger, eller konsernet har ikke mottatt tilstrekkelig med opplysninger til at det kan ta stilling til om det foreligger brudd på åpenhetsloven. Virksomheten vil rutinemessig følge opp leverandørene og forretningsforbindelsene, for å sikre at eventuelle avvik blir rettet.

Virksomheten er i en kontinuerlig prosess med å videreutvikle retningslinjer for å sikre en tilfredsstillende oppfølging av leverandører og forretningsforbindelser. Det er blant annet vedtatt at når selskapet avdekker mangler eller brudd på lover og retningslinjer, skal leverandører og forretningsforbindelser få en frist for å rette opp forholdene.  Manglende retting av forholdene, vil få betydning ved fremtidige avtaleinngåelser.

Styret har videre vedtatt å implementere et krav om at leverandører og forretningsforbindelser må signere et egenerklæringsskjema når nye kontrakter inngås. I henhold til de nye kontraktene, kan kvalifiserte brudd på åpenhetsloven og retningslinjer i siste instans medføre at avtalene kan kanselleres.

Egen virksomhet

Grønn Industri AS har utarbeidet interne retningslinjer for å sikre at selskapet driver virksomhet i samsvar med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår.

 Selskapet har utarbeidet et HMS-regelverk og personalhåndbok som skal ivareta ansatte ved utøvelse av virksomhet.

 I forhold til fagorganisering legger selskapene til rette for at de ansatte kan melde seg inn i fagforeninger, og de ansatte informeres om muligheten for dette. Det er ingen ansatte som har valgt å melde seg inn i en fagforening, men virksomheten bruker tariffavtaler i fagforeningene som retningslinjer i forhold til lønn og lønnsfastsettelse. Selskapet utarbeider videre kontrakter og retningslinjer i samsvar med arbeidsmiljøloven.

Det er ingen negative funn som gir mistanke om at selskapet forårsaker eller medvirker til brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsvilkår internt i selskapene.

Rapportering/offentliggjøring av informasjon

Administrerende direktør har presentert funnene etter gjennomføring av kartlegging og aktsomhetsvurderingene i selskapet. Disse er fremlagt for selskapets styre.

Henvendelser og spørsmål knyttet til Grønn Industri AS arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan rettes til Ulf Jaksland på telefon 90566859.